Private

Polityka Prywatności |

§1Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych jest Sulinsky Sp. z o.o. z siedzibą w Biskupcu, ul. Sztynwałdzka 18a, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000646719, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8771478620, REGON: 365844488. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu). 3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). 5. Dane osobowe podawane w formularzu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2Administrator Danych

1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP. 2. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter. 3. Dane osobowe przetwarzane są: a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą: w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter. 4. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. 6. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych. 7. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). 8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. 9. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. 10. Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. 11. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3Pliki Cookies

1. Witryna https://www.sulinsky.com.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Sulinsky Sp. z o.o. w celu optymalizacji działań. 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies: a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu; b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu; c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu; d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

!-- {"name":"","type":"layout","children":[{"name":"Hero","type":"section","props":{"width":"default","padding":"large","style":"secondary","header_overlay":"","animation":"","text_color":"light","media":"images\/casestudy-header.jpg","image":"\/images\/yootheme\/private_header.jpg","media_advanced":true,"image_size":"cover","media_background":"#fff","media_overlay":"rgba(0, 0, 0, 0.34)","image_fixed":true,"image_position":"center-center","vertical_align":"middle","title_position":"top-left","title_rotation":"left","title_breakpoint":"xl","image_width":"1920","height":"section"},"children":[{"name":"","type":"row","props":{"layout":"1-1","fixed_width":"large","breakpoint":"m"},"children":[{"name":"","type":"column","props":{"image_position":"center-center","widths":["1-1"]},"children":[{"name":"","type":"headline","props":{"title_element":"h1","title_style":"h1","title_decoration":"","text_align":"left","text_align_breakpoint":"","text_align_fallback":"","maxwidth":"xxlarge","maxwidth_align":"","margin":"","animation":"","visibility":"","content":"","margin_remove_top":true}}]}]}]},{"name":"Text","type":"section","props":{"style":"default","width":"expand","vertical_align":"middle","title_position":"top-left","title_rotation":"left","title_breakpoint":"xl","image_position":"center-center","padding":""},"children":[{"name":"","type":"row","props":{"fixed_width":"large","breakpoint":"m","layout":"1-1"},"children":[{"name":"","type":"column","props":{"widths":["1-1"],"image_position":"center-center"},"children":[{"name":"","type":"text","props":{"margin":"default","column_breakpoint":"m","content":"

 

Polityka Prywatno\u015bci |"}}]}]},{"name":"","type":"row","props":{"fixed_width":"large","breakpoint":"m","layout":"1-1"},"children":[{"name":"","type":"column","props":{"widths":["1-1"],"image_position":"center-center"},"children":[{"name":"","type":"text","props":{"margin":"default","column_breakpoint":"m","content":"

 

\u00a71
Postanowienia Og\u00f3lne","text_align":"center","text_style":"lead"}},{"name":"","type":"text","props":{"margin":"default","column_breakpoint":"m","content":"

 

1. Administratorem danych jest Sulinsky Sp. z o.o. z siedzib\u0105 w Biskupcu, ul. Sztynwa\u0142dzka 18a, wpisanej do Rejestru Przedsi\u0119biorc\u00f3w pod numerem KRS: 0000646719, dla kt\u00f3rej akta rejestrowe prowadzi S\u0105d Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydzia\u0142 Gospodarczy Krajowego Rejestru S\u0105dowego, NIP: 8771478620, REGON: 365844488. Ochrona danych odbywa si\u0119 zgodnie z wymogami powszechnie obowi\u0105zuj\u0105cych przepis\u00f3w prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.\n

 

2. Dla interpretacji termin\u00f3w stosuje si\u0119 s\u0142owniczek Regulaminu lub tak jak zosta\u0142o to opisane w Polityce Prywatno\u015bci (je\u017celi wynika to bezpo\u015brednio z opisu).\n

 

3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatno\u015bci termin \u201eU\u017cytkownik\u201d zast\u0105piony zosta\u0142 okre\u015bleniem \u201eTy\u201d, \u00a0\u201eAdministrator\u201d \u2013 \u201eMy\u201d. Termin \u201eRODO\u201d oznacza Rozporz\u0105dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016\/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os\u00f3b fizycznych w zwi\u0105zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep\u0142ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95\/46\/WE.\n

 

4. Szanujemy prawo do prywatno\u015bci i dbamy o bezpiecze\u0144stwo danych. W tym celu u\u017cywany jest m.in. bezpieczny protok\u00f3\u0142 szyfrowania komunikacji (SSL).\n

 

5. Dane osobowe podawane w formularzu s\u0105 traktowane jako poufne i nie s\u0105 widoczne dla os\u00f3b nieuprawnionych.","maxwidth":"","text_align":"justify","maxwidth_align":"center"}},{"name":"","type":"text","props":{"margin":"default","column_breakpoint":"m","content":"

 

\u00a72
Administrator Danych","text_align":"center","text_style":"lead"}},{"name":"","type":"text","props":{"margin":"default","column_breakpoint":"m","content":"

 

1. Us\u0142ugodawca jest administratorem danych swoich klient\u00f3w. Oznacza to, \u017ce je\u015bli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imi\u0119, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.\n

 

2. Us\u0142ugodawca jest tak\u017ce administratorem os\u00f3b zapisanych na newsletter.\n

 

3. Dane osobowe przetwarzane s\u0105:\n

 

a. zgodnie z przepisami dotycz\u0105cymi ochrony danych osobowych,\n

 

b. zgodnie z wdro\u017con\u0105 Polityk\u0105 Prywatno\u015bci,\n

 

c. w zakresie i celu niezb\u0119dnym do nawi\u0105zania, ukszta\u0142towania tre\u015bci Umowy, zmiany b\u0105d\u017a jej rozwi\u0105zania oraz prawid\u0142owej realizacji Us\u0142ug \u015bwiadczonych drog\u0105 elektroniczn\u0105,\n

 

d. w zakresie i celu niezb\u0119dnym do wype\u0142nienia uzasadnionych interes\u00f3w (prawnie usprawiedliwionych cel\u00f3w), a przetwarzanie nie narusza praw i wolno\u015bci osoby, kt\u00f3rej dane dotycz\u0105: w zakresie i celu zgodnym ze zgod\u0105 wyra\u017con\u0105 przez Ciebie je\u015bli zapisa\u0142e\u015b si\u0119 na newsletter.\n

 

4. Ka\u017cda osoba, kt\u00f3rej dane dotycz\u0105 (je\u017celi jeste\u015bmy ich administratorem) ma prawo dost\u0119pu do danych, sprostowania, usuni\u0119cia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.\n

 

5. Kontakt z osob\u0105 nadzoruj\u0105c\u0105 przetwarzanie danych osobowych w organizacji Us\u0142ugodawcy jest mo\u017cliwy drog\u0105 elektroniczn\u0105 pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..\n

 

6. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwi\u0105zaniu Umowy lub cofni\u0119ciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszcze\u0144 przed s\u0105dem lub je\u017celi przepisy krajowe albo unijne b\u0105d\u017a prawa mi\u0119dzynarodowego obliguj\u0105 nas do retencji danych.\n

 

7. Us\u0142ugodawca ma prawo udost\u0119pnia\u0107 dane osobowe U\u017cytkownika oraz innych jego danych podmiotom upowa\u017cnionym na podstawie w\u0142a\u015bciwych przepis\u00f3w prawa (np. organom \u015bcigania).\n

 

8. Usuni\u0119cie danych osobowych mo\u017ce nast\u0105pi\u0107 na skutek cofni\u0119cia zgody b\u0105d\u017a wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.\n

 

9. Us\u0142ugodawca nie udost\u0119pniania danych osobowych innym podmiotom ani\u017celi upowa\u017cnionym na podstawie w\u0142a\u015bciwych przepis\u00f3w prawa.\n

 

10. Wdro\u017cyli\u015bmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzon\u0105 kontrol\u0119 dost\u0119pu dzi\u0119ki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpiecze\u0144stwa danych.\n

 

11. Dane osobowe przetwarzaj\u0105 osoby wy\u0142\u0105cznie upowa\u017cnione przez nas albo przetwarzaj\u0105cy, z kt\u00f3rymi \u015bci\u015ble wsp\u00f3\u0142pracujemy.","text_align":"justify","maxwidth":"","maxwidth_align":"center"}},{"name":"","type":"text","props":{"margin":"default","column_breakpoint":"m","content":"

 

\u00a73
Pliki Cookies","text_align":"center","text_style":"lead"}},{"name":"","type":"text","props":{"margin":"default","column_breakpoint":"m","content":"

 

1. Witryna https:\/\/www.sulinsky.com.pl u\u017cywa cookies. S\u0105 to niewielkie pliki tekstowe wysy\u0142ane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przegl\u0105darki. Kiedy przegl\u0105darka ponownie po\u0142\u0105czy si\u0119 ze stron\u0105, witryna rozpoznaje rodzaj urz\u0105dzenia, z kt\u00f3rego \u0142\u0105czy si\u0119 u\u017cytkownik. Parametry pozwalaj\u0105 na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, kt\u00f3ry je utworzy\u0142. Cookies u\u0142atwiaj\u0105 wi\u0119c korzystanie z wcze\u015bniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotycz\u0105 adresu IP, typu wykorzystywanej przegl\u0105darki, j\u0119zyka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy us\u0142ug internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesy\u0142anych do witryny za po\u015brednictwem formularza kontaktowego.\n

 

2. Zebrane dane s\u0142u\u017c\u0105 do monitorowania i sprawdzenia, w jaki spos\u00f3b u\u017cytkownicy korzystaj\u0105 z naszych witryn, aby usprawnia\u0107 funkcjonowanie serwisu zapewniaj\u0105c bardziej efektywn\u0105 i bezproblemow\u0105 nawigacj\u0119. Monitorowania informacji o u\u017cytkownikach dokonujemy korzystaj\u0105c z narz\u0119dzia Google Analytics, kt\u00f3re rejestruje zachowanie u\u017cytkownika na stronie. Cookies identyfikuje u\u017cytkownika, co pozwala na dopasowanie tre\u015bci witryny, z kt\u00f3rej korzysta, do jego potrzeb. Zapami\u0119tuj\u0105c jego preferencje, umo\u017cliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantowa\u0107 najwy\u017cszy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane s\u0105 wykorzystywane jedynie wewn\u0105trz firmy Sulinsky Sp. z o.o. w celu optymalizacji dzia\u0142a\u0144.\n

 

3. Na naszej witrynie wykorzystujemy nast\u0119puj\u0105ce pliki cookies:\n

 

a) \u201eniezb\u0119dne\u201d pliki cookies, umo\u017cliwiaj\u0105ce korzystanie z us\u0142ug dost\u0119pnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniaj\u0105ce pliki cookies wykorzystywane do us\u0142ug wymagaj\u0105cych uwierzytelniania w ramach serwisu;\n

 

b) pliki cookies s\u0142u\u017c\u0105ce do zapewnienia bezpiecze\u0144stwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadu\u017cy\u0107 w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;\n

 

c) \u201ewydajno\u015bciowe\u201d pliki cookies, umo\u017cliwiaj\u0105ce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;\n

 

d) \u201efunkcjonalne\u201d pliki cookies, umo\u017cliwiaj\u0105ce \u201ezapami\u0119tanie\u201d wybranych przez u\u017cytkownika ustawie\u0144 i personalizacj\u0119 interfejsu u\u017cytkownika, np. w zakresie wybranego j\u0119zyka lub regionu, z kt\u00f3rego pochodzi u\u017cytkownik, rozmiaru czcionki, wygl\u0105du strony internetowej itp.;\n

 

e) \u201ereklamowe\u201d pliki cookies, umo\u017cliwiaj\u0105ce dostarczanie u\u017cytkownikom tre\u015bci reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowa\u0144.\n

 

4. U\u017cytkownik w ka\u017cdej chwili ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wy\u0142\u0105czenia lub przywr\u00f3cenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmian\u0119 ustawie\u0144 w przegl\u0105darce internetowej. Instrukcja zarz\u0105dzania plikami cookies jest dost\u0119pna na stronie\n

 

http:\/\/www.allaboutcookies.org\/manage-cookies \n

 

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane s\u0105 jedynie w miejscach, w kt\u00f3rych u\u017cytkownik wype\u0142niaj\u0105c formularz wyra\u017anie wyrazi\u0142 na to zgod\u0119. Powy\u017csze dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezb\u0119dnych do wykonania danej funkcji.","text_align":"justify","maxwidth":"","maxwidth_align":"center"}}]}]}]}]} -->